Familia baimenak / Permisos familiares


ONARTU BERRI DIREN ERREGE DEKRETUEK ALDAKETAK EKARRIKO DITUZTE HERRITARRON ESKUBIDEETAN

Apirilaren 3an Sanchez-en Gobernuak Errege Dekretu bidez hainbat aldaketa aurrera atera ditu, erditu ez duen gurasoaren baimenari —aitatasun baimen gisa izendatzen zena— eta langabezia subsidioari lotuta. LABen iritziz neurri hauek Gobernu ezberdinek inposatutako murrizketak gainditzeko ez nahikoa dira. Hala ere, LAB kide zaretenoi jakinarazi nahi dizuegu dekretu hauen onarpenak zein aldaketa eragingo dituen zuen eskubideetan.

JAIOTZA, ADOPZIO ETA ADOPZIOA HELBURU DUTEN GUARDA ETA HARRERA EGOERENGATIK JASOTZEN DEN PRESTAZIOA

Errege Dekretu honen arabera, erditu ez duen gurasoaren prestazioa —orain arte aitatasuna bezala izendatua— 16 asteetaraino luzatuko da. Honen aplikazioa mailakatua izango da denboran:

2019ko apirilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitartean: 8 aste

Hauetatik 2 aste erditzea edo adopzioa gertatu eta berehalakoak, gainontzeko 6ak haurrak urtebeteko adina bete bitartean banatu ahalko direla. Erditu duenak bere prestazio epetik gehienez 4 asteko lagapena gauzatu ahalko dio beste gurasoari.

2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean: 12 aste

Hauetatik 4 aste erditzea edo adopzioa gertatu eta berehalakoak, gainontzeko 8ak haurrak urtebeteko adina bete bitartean banatu ahalko direla. Erditu duenak bere prestazio epetik gehienez 2 asteko lagapena gauzatu ahalko dio beste gurasoari.

2021eko urtarriletik aurrera: 16 aste

Hauetatik 6 aste erditzea edo adopzioa gertatu eta berehalakoak, gainontzeko 10ak haurrak urtebeteko adina bete bitartean banatu ahalko direla. Eskubide hau bakoitzarena eta transferiezina izango da.

BULARREKO UMEAREN ZAINTZAGATIKO BAIMENA —lehen edoskitze baimena zena—
Kasu honetan, lege erreformaren arabera, 2019/3/8tik aurrera baimen hau pertsona langilearen eskubide indibiduala izango da, hau da, bi guraso, adoptatzaile, zaintzaile edo harreragileen eskubidea izango da. Egunero lanean ordubeteko absentzia egiteko baimena izango dute. Baimen hau bi zatitan banatu ahal izango dute. Hitzarmen edo akordio bidez jasotzen denaren arabera, hau ordezkatu ahal izango da ordu erdiko lanaldi murrizketarekin edo lanaldi osoetan metatu ahalko da.

52 URTETIK GORAKO LANGABEZIA SUBSIDIOA
Kasu honetan, bi aldagai nagusi ditu erreformak. Batetik, subsidio hau jaso ahal izateko adina 55 urtetatik 52 urtetara igaroko da. Bestetik, eskubide hau izateko  eskatzailearen errenta egozgarriak soilik izango dira kontutan, eta ez familia unitatearenak.

Baimen berrituak 2019/3/13aren ondoren sorturiko subsidio egoerei edota berrituko dutenei aplikatuko zaizkio, baita data horretan prestazio honen hartzaile zenari ere. Horrela, adin tarte horretan aurkitu eta subsidio hau jasotzeko eskubidea izan dezakezula uste baduzu, gertuen duzun Gizarte Segurantzaren bulegora jo behar duzu eta eskaera berri bat egin.

LOS REALES DECRETOS APROBADOS RECIENTEMENTE TENDRÁN UNA INCIDENCIA DIRECTA EN LOS DERECHOS DE LAS Y LOS CIUDADANOS

El Gobierno de Sanchez acaba de aprobar varios Reales Decretos en relación con la prestación del progenitor distinto a la madre biológica —anteriormente denominada como paternidad— y el subsidio por desempleo. Desde LAB, creemos que estas medidas no permiten superar los recortes impuestos por los diferentes Gobiernos. Aún así, queremos informar a las y los miembros de LAB qué consecuencias tendrán la aplicación de estos Real Decretos en sus derechos.

PRESTACIÓN POR NACIMIENTO, ADOPCIÓN O DE GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN Y DE ACOGIMIENTO
Según el Real Decreto, la prestación del progenitor distinto a la madre biológica —anteriormente denominada como paternidad— se incrementará hasta 16 semanas. Su aplicación se hará de manera escalonada en el tiempo.

Desde el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019: 8 semanas
2 semanas de permiso inmediatamente después del nacimiento o adopción y las 6 restantes las podrán distribuir hasta que el hijo o la hija cumpla un año. La madre biológica podrá ceder al otro progenitor un periodo de hasta cuatro semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio.

Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020: 12 semanas
4 semanas de permiso inmediatamente después del nacimiento o adopción y las 8 restantes las podrán distribuir hasta que el hijo o la hija cumpla un año. La madre biológica podrá ceder al otro progenitor un periodo de hasta dos semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio.

A partir de 1 de enero de 2021: 16 semanas
6 semanas de permiso inmediatamente después del nacimiento o adopción y las 10 restantes las podrán distribuir hasta que el hijo o la hija cumpla un año. Este permiso es individual e intransferible.

PERMISO POR CUIDADO DEL LACTANTE —lactancia anteriormente—
La mayor novedad consiste en que, a partir del 8/3/2019, el permiso por el cuidado del lactante se convierte en un derecho individual de las personas trabajadoras, por lo que deviene un derecho de ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores trabajadores. Teniendo derecho, por tanto, a una hora de ausencia del trabajo que pueden dividir en dos fracciones sin pérdida alguna de retribución, que puede ser sustituido por una reducción de su jornada en media hora o bien acumularlo en jornadas completas, según negociación colectiva o acuerdo.

SUBSIDIO DE DESEMPLEO PARA MAYORES DE 52 AÑOS
En este caso, la modificación consiste mayormente en dos extremos. En primer lugar, en la disminución de la edad de acceso de 55 a 52 años. En segundo lugar, para acceso de este subsidio se tendrán únicamente en cuenta las rentas imputables al solicitante, y no la unidad familiar.

Los nuevos requisitos se aplicarán a los subsidios que se originen o reanuden a partir del 13/3/2019, así como a los que, en dicha fecha, fueran perceptores de la misma. Por tanto, si te encuentras en esta franja de edad y entiendes que cumples los requisitos para acceder a este subsidio, acude a la oficina de Seguridad Social más cercana y realiza una nueva solicitud.

Jatorrizko dokumentua: LAB SINDIKATUA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.